Angrerett og reklamasjon

Angrerett og reklamasjon

Vi ønsker bare fornøyde kunder, så om du fikk en vare du ikke var fornøyd med, passet eller ikke ønsker ha så ordner vi selvsagt dette.
For at dette skal gå mest mulig smertefrittet så vær vennlig å les denne siden.


Ønsker du å returnere en vare etter du har mottatt den fra oss så er det angrerettloven som gjelder.

Varen(e) skal sendes i retur til:

Flisriket AS
Svartbekkveien 84
2411 Elverum

Angrerettloven gir deg rett til å angre ditt kjøp. Angreretten gjelder for varer og for enkelte tjenester og kun ved forbrukerkjøp. (se unntak i siste avsnitt).
Angreretten forutsetter at du senest innen 14 dager etter at du mottar leveransen gir oss melding om dette (angrefrist).

Vi er opptatt av et papirløst samfunn, og derfor ligger ikke angrettskjema i pakken dere mottar. Dette akseptere dere ved å handle hos oss. Hvis ikke angrerettskjema ligger ved ordrebekreftelsen, ligger våre angrerettskjema online, og dere trykker her for å laste dem ned. Dette gjør at kun de som ønsker å returnere produktet(ene) trenger å skrive ut dette.

- For at angreretten skal kunne gjøres gjeldende, må produktet være levert oss i tilnærmet samme mengde og stand som du mottok den.
- Alle produkter skal leveres tilbake til oss innen rimelig tid.
- Eventuell returforsendelse må betales av deg (jf. Angrerettloven § 15 første ledd).
- Du har risikoen for transporten tilbake til oss.
- Vi er forpliktet til å betale tilbake til deg det du har betalt inkludert porto for forsendelsen til deg, ekspedisjonsgebyr, tollavgifter, oppkravsgebyr, etc. Dette gjelder kun når hele kjøpet returneres. Tilbakebetaling skal finne sted innen fjorten dager etter at vi mottar produktet fra deg.
- Produktet sendes tilbake til oss i originalemballasje, sammen med angrerettskjema. Nærmere opplysninger om hvordan du benytter deg av angreretten, fremgår av angrerettskjemaet.

Angreretten gjelder ikke for undertøy eller produkter som er brukt eller når forseglingen/merkelappen på det fysiske produktet er brutt/fjernet. Angreretten gjelder heller ikke for tidsbestemte ytelser, som kinobilletter, eller for varer som forringes raskt, som for eksempel blomster."

Dersom du ikke henter pakken og forholder deg helt passiv, vil dette ikke gi oss noen indikasjoner om hvorfor pakken ikke er hentet. Pakken vil da bli returnert til oss og du vil da ikke ha oppfylt kravene som stilles til deg i henhold til Angrerettloven §11 og §13, og mister således retten til å gå fra avtalen. Du vil da bli belastet med nye portokostnader hvis du vil at vi skal sende pakken til deg på nytt.


Reklamasjon - Forbrukerkjøpsloven av 21. Juni Nr. 34 2002
Før feil meldes til Flisriket AS, bør kunden undersøke om feilen skyldes forhold på kundens side. Hvis det oppdages en feil eller mangel må forbrukeren innen rimelig tid etter at han eller hun oppdaget, eller burde oppdaget den, gi selgeren melding om at han eller hun vil påberope seg mangelen (reklamasjon). Fristen for å reklamere er allikevel ikke kortere enn to måneder fra det tidspunkt da forbrukeren oppdaget mangelen. Reklamasjon må senest skje to år etter at forbrukeren overtok tingen. Dersom tingen eller deler av den ved vanlig bruk er ment å vare vesentlig lengre, er fristen for å reklamere fem år. Hvis forbrukeren ikke reklamerer i tide, tapes retten til å gjøre mangelen gjeldende. En mangel som viser seg innen seks måneder etter at forbrukeren overtok tingen (normalt leveringstidspunktet) skal formodes å ha eksistert ved risikoens overgang.
Melding om feil og mangler ved produktene kan overbringes oss muntlig eller skriftlig. Av bevishensyn anbefaler vi at reklamasjonen sendes oss skriftlig primært ved å sende en epost, faks eller brev.

Bekreftelse på mottak av reklamasjonshenvendelsen vil komme på mail til den mailadressen som kunden har registrert på sin "Min side". I bekreftelsen vil det også bli informert om det kreves spesielle vilkår / håndtering fra kjøper side ifm. retursending av tingen.
Dersom det foreligger en mangel ved tingen og forbrukeren har reklamert innen de nevnte fristene kan forbrukeren gjøre gjeldende følgende mangelsbeføyelser:
- Holde kjøpesummen tilbake
- Under visse forutsetninger velge mellom retting eller omlevering
- Kreve heving dersom mangelen ikke er uvesentlig (forutsetning at varen er i samme stand og mengde)
- Kreve erstatning
Hvis selgerens retting eller omlevering vil medføre at forbrukeren i mer enn tre uker blir avskåret fra å bruke tingen (vi tolker dette løper fra tingen er kvittert inn til oss) har forbrukeren under visse forutsetninger rett til å kreve å få stilt en erstatningsgjenstand til rådighet for selgerens regning. Som hovedregel har selgeren ikke krav på å foreta mer enn to forsøk på retting eller omlevering for samme mangel.
Dersom det ikke foreligger en mangel, kan selgeren bare kreve betaling for undersøkelser som har vært nødvendige for å avgjøre om det foreligger en mangel, og betaling for reparasjon av tingen, dersom selgeren har gjort forbrukeren uttrykkelig oppmerksom på at han eller hun selv må dekke slike kostnader.
Hvis kunden på eget initiativ iverksetter tiltak for å utbedre mangelen ut over det som måtte være avtalt med Flisriket, betaler ikke Flisriket disse utgiftene.


Ekstraordinære forhold
Flisriket er kun ansvarlig for tap for varen, dersom det er påvist feil eller mangler. Dette gjelder likevel ikke hvis Flisriket godtgjør at mangelen skyldes forhold utenfor Flisriket kontroll, og som Flisriket ikke med rimelighet kunne ventes å unngå eller overvinne følgene av.
Flisriket er ikke ansvarlig for indirekte tap som følge av mangler med mindre tapet er voldt ved grov uaktsomhet eller forsett fra Flisrikets side.
Ved forbrukerkjøp kan ikke vilkårene være dårligere enn vilkårene i loven, jfr. Lov om forbrukerkjøp av 2002-06-21 nr. 34.