Kjøpsbetingelser

Kjøpsbetingelser

Generelt
Disse salgsbetingelsene gjelder for alt salg av varer og produkter fra Flisriket AS sin nettbutikk til forbrukere.

Salgsbetingelsene utgjør sammen med din bestilling, bekreftet gjennom en ordrebekreftelse, det samlede avtalegrunnlaget for kjøpet.

Salgsbetingelsene og annen informasjon på Flisriket AS sin nettbutikk er bare tilgjengelig på norsk. Betingelsene nummereres og dateres forløpende ved endringer. Din versjon av salgsbetingelsene gjelder for den dato du gjorde din bestilling.

Vi leverer kun til Norge. Ved andre områder, ta kontakt med oss.
Forbrukerkjøp er blant annet regulert i forbrukerkjøpsloven, angrerettloven, markedsføringsloven, personopplysningsloven, e-handelsloven og kredittkjøpsloven. Les mer i disse lovene hvis du vil ha mer informasjon om dine rettigheter og plikter ved kjøp.
Der det i disse salgsbetingelsene stilles krav til skriftlighet, er dette oppfylt ved bruk av e-post.

Definisjon av parter
Selger er: FLISRIKET AS, Svartbekkvn. 84, 2411 ELVERUM, Org.nr: 990694303, post@flisriket.no, telefon: 62437500, telefaks: 62437510, og blir i det følgende benevnt vi eller oss.
Kjøper er: den person som er oppgitt som kjøper i bestillingen, og blir i det følgende benevnt du, deg, din eller ditt.

Priser
Alle priser er inkludert merverdiavgift. Totalkostnaden for kjøpet vil fremkomme før bestilling og inkludere alle utgifter forbundet med kjøpet som utgifter til porto, frakt, emballasje m.m.
Prisene er i stadig forandring og vi tar derfor forbehold om prisendring og eventuelle skrivefeil som følge av endrede priser fra våre leverandører.
Fraktpriser er som følger, ved kjøp av varer for:
NOK 0,00 –> NOK 1250,00 = Frakt kr. 157,00
NOK 1251,00 –> NOK 2500,00 = Frakt kr. 188,00
NOK 2501,00 –> NOK 6250,00 = Frakt kr. 200,00
NOK 6251 -> = Fraktfritt

Salgspant/Betalingsvilkår
Flisriket har salgspant i de solgte varer som sikkerhet for sitt krav på kjøpesummen med tillegg av renter og omkostninger, jfr. pantelovens 3-14 flg.
Det er kun bedrifter og offentlige etater som får kjøpe varer på kreditt, og vil en bedrift handle med kreditt må den ta kontakt med oss på forhånd. Det vil bli foretatt kredittvurdering før fakturautsendelse og utsendelse av bestilte varer.
Kjøpesummen kan kun gjøres opp gjennom bank- eller kredittkort. Kortet blir belastet samme dag som forsendelse blir foretatt.

Levering og forsinkelse
Levering av produktene skjer på den måte, på det sted og til det tidspunkt som er angitt på ordrebekreftelsen. Alle leveringstider som blir oppgitt av oss må anses som veiledende. Vi har risikoen for produktene inntil de overtas av deg, det vil si når du har fått produktene i din besittelse.
Alle varer vil bli sendt direkte fra Blåkläder sitt hovedlager i Moss og Sverige.
Dersom leveringen av produktene blir forsinket, vil vi gi deg informasjon så fort vi har kunnskap om det, sammen med informasjon om og eventuelt når levering kan skje, eller om produktet(ene) er utsolgt.
Avhengig av produktenes art og forsinkelsens lengde kan du etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, kreve levering, kreve erstatning eller heve avtalen.
Vi forbeholder oss rett til leveringsnekt på samtlige varer med bakgrunn i prissvingninger og lagersituasjon.
Vi forbeholder oss retten til å avvike oppgitt leveringstid uten nærmere varsel. Eventuelle prisendringer som skjer etter bestillingstidspunkt får ikke tilbakevirkende kraft. Vi tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil.
Dersom det har forekommet skrive- eller trykkfeil av vesentlig størrelse fra Flisriket AS sin side, kan dette endres uten unntak, dersom kunden blir gjort oppmerksom om forholdet på forhånd og innen rimelig tid etter at feilen er oppdaget.

Kundens plikter
Den som er registrert som kunde hos Flisriket AS sin nettbutikk, er ansvarlig for betaling av de ytelser Flisriket AS eller Flisriket AS samarbeidspartnere leverer i henhold til nærværende vilkår. Ansvaret omfatter også andres bruk av kundens tilgang, herunder uvedkommendes bruk, så fremt det ikke kan påvises at uvedkommendes bruk er muliggjort gjennom uaktsomhet fra Flisriket AS sin side.
Din bestilling er bindende når bestillingen er registrert på vår server (datamaskin). Vi er samtidig bundet av din bestilling hvis denne ikke avviker fra det som er tilbudt av oss i vår nettbutikk, vår markedsføring eller på annen måte. Du har likevel rett til å gå fra kjøpet i henhold til lov om angrerett, se nærmere i pkt. Angrerett.
Når vi mottar din bestilling, vil vi bekrefte ordren og sende en ordrebekreftelse til deg. Les nøye gjennom ordrebekreftelsen når du mottar den, og undersøk om ordebekreftelsen er i overensstemmelse med bestillingen.
Avvik mellom din bestilling og ordrebekreftelsen anses som et nytt tilbud fra oss, som du kan akseptere eller takke nei til. Du har likevel rett til å gjøre gjeldende din opprinnelige bestilling såfremt denne er i samsvar med det vi har tilbudt. Unntak kan forekomme.
Etter at du har mottatt produktene, bør du, så snart du har anledning til det, undersøke om leveransen er i samsvar med ordrebekreftelsen, om produktene er blitt skadet under transporten, eller om produktene ellers har feil eller mangler.

Opplysninger gitt i nettbutikken
Vi tilstreber å gi våre kunder så korrekt informasjon om våre produkter som mulig. Vi tar imidlertid forbehold om at skrive-/ trykkfeil kan forekomme, noe som kan innebære at vi ikke kan levere i henhold til informasjon gitt i vår nettbutikk, vår markedsføring eller på annen måte.
Videre forbeholder vi oss retten til å kansellere din bestilling eller del av denne, dersom produktet er utsolgt. Ved utsolgtsituasjoner vil du få melding om dette, eventuelt sammen med informasjon om hva vi kan tilby i stedet. Du vil få muligheten til å akseptere vårt nye tilbud med de endringer vi angir i forhold til din bestilling, eller kansellere bestillingen.

Personopplysninger
Våre kunder er opptatt av at Flisriket håndterer personopplysninger på en betryggende måte. Under får du en nærmere beskrivelse av hvordan vi håndterer disse opplysningene.
Når du handler hos oss, oppbevarer vi blant annet navn, adresse og e-postadresse. Dette er informasjon vi trenger for å levere varene til deg via transportøren du velger, samt kontakte deg om forhold i forbindelse med bestillingen. Vi er dessuten pålagt å oppbevare denne informasjonen i forbindelse med regnskapsføring, avgiftshåndtering og eventuell garanti-/returhåndtering, slik at denne historikken ikke kan slettes. Vi oppbevarer av sikkerhetshensyn også ip-adressen som er benyttet for å registrere bestillingen. Denne informasjonen er også tilgjengelig på "Min side".
Kortnummer oppbevares ikke av Flisriket utover det som er nødvendig for å sikre effektiv håndtering av eventuelle problemer med belastning, oppheving av reservasjon og kreditering.
Vi samler også inn og oppbevarer loggdata som hvilke kategorier og produkter man kikker eller søker på, for å kunne lære hva våre kunder er opptatt av, samt forbedre produktutvalg og tilbud. Denne informasjonen benyttes også for å kunne gjøre det mulig å vise deg relaterte produkter, eller sende deg relaterte tilbud (dersom du eksplisitt har bedt om dette).
Vi tilbyr e-postlister for å motta ulike typer informasjon og tilbud. Det er frivillig å motta dette, og man må eksplisitt melde seg inn i forbindelse med registrering eller på "Min side". Det er også enkelt å melde seg ut fra e-postlistene fra kontosiden( "Min side" ).
Flisriket selger ikke personopplysninger til tredjepart, og vi bytter eller videreformidler heller ikke slik informasjon med tredjepart.
Flisriket AS er ansvarlig for behandlingen av personopplysninger som beskrevet ovenfor.

18 år?
Er du 18 år? For og handle på Flisriket AS sin nettbutikk så må bestiller/mottaker være over 18 år.
Er du under 18 år kan du ikke handle i Flisriket AS sin nettbutikk. Du kan imidlertid få en myndig, for eksempel en foresatt, til å foreta handelen for deg.

Reklamasjon - Forbrukerkjøpsloven av 21. Juni Nr. 34 2002
Før feil meldes til Flisriket AS, bør kunden undersøke om feilen skyldes forhold på kundens side. Hvis det oppdages en feil eller mangel må forbrukeren innen rimelig tid etter at han eller hun oppdaget, eller burde oppdaget den, gi selgeren melding om at han eller hun vil påberope seg mangelen (reklamasjon). Fristen for å reklamere er allikevel ikke kortere enn to måneder fra det tidspunkt da forbrukeren oppdaget mangelen. Reklamasjon må senest skje to år etter at forbrukeren overtok tingen. Dersom tingen eller deler av den ved vanlig bruk er ment å vare vesentlig lengre, er fristen for å reklamere fem år. Hvis forbrukeren ikke reklamerer i tide, tapes retten til å gjøre mangelen gjeldende. En mangel som viser seg innen seks måneder etter at forbrukeren overtok tingen (normalt leveringstidspunktet) skal formodes å ha eksistert ved risikoens overgang.
Melding om feil og mangler ved produktene kan overbringes oss muntlig eller skriftlig. Av bevishensyn anbefaler vi at reklamasjonen sendes oss skriftlig primært ved å sende en epost, faks eller brev.

Bekreftelse på mottak av reklamasjonshenvendelsen vil komme på mail til den mailadressen som kunden har registrert på sin "Min side". I bekreftelsen vil det også bli informert om det kreves spesielle vilkår / håndtering fra kjøper side ifm. retursending av tingen.
Dersom det foreligger en mangel ved tingen og forbrukeren har reklamert innen de nevnte fristene kan forbrukeren gjøre gjeldende følgende mangelsbeføyelser:
- Holde kjøpesummen tilbake
- Under visse forutsetninger velge mellom retting eller omlevering
- Kreve heving dersom mangelen ikke er uvesentlig (forutsetning at varen er i samme stand og mengde)
- Kreve erstatning
Hvis selgerens retting eller omlevering vil medføre at forbrukeren i mer enn tre uker blir avskåret fra å bruke tingen (vi tolker dette løper fra tingen er kvittert inn til oss) har forbrukeren under visse forutsetninger rett til å kreve å få stilt en erstatningsgjenstand til rådighet for selgerens regning. Som hovedregel har selgeren ikke krav på å foreta mer enn to forsøk på retting eller omlevering for samme mangel.
Dersom det ikke foreligger en mangel, kan selgeren bare kreve betaling for undersøkelser som har vært nødvendige for å avgjøre om det foreligger en mangel, og betaling for reparasjon av tingen, dersom selgeren har gjort forbrukeren uttrykkelig oppmerksom på at han eller hun selv må dekke slike kostnader.
Hvis kunden på eget initiativ iverksetter tiltak for å utbedre mangelen ut over det som måtte være avtalt med Flisriket, betaler ikke Flisriket disse utgiftene.

Garanti
Våre garantier innebærer ingen begrensninger i reklamasjonsfristen for varer etter forbrukerkjøpsloven.

Angrefrist
Angrerettloven gir deg rett til å angre ditt kjøp. Angreretten gjelder for varer og for enkelte tjenester og kun ved forbrukerkjøp. (se unntak i siste avsnitt).
Angreretten forutsetter at du senest innen 14 dager etter at du mottar leveransen gir oss melding om dette (angrefrist).
Vi er opptatt av et papirløst samfunn, og derfor ligger ikke angrettskjema i pakken dere mottar. Dette akseptere dere ved å handle hos oss. Hvis ikke angrerettskjema ligger ved ordrebekreftelsen, ligger våre angrerettskjema online, og dere trykker her for å laste dem ned. Dette gjør at kun de som ønsker å returnere produktet(ene) trenger å skrive ut dette.
For at angreretten skal kunne gjøres gjeldende, må produktet være levert oss i tilnærmet samme mengde og stand som du mottok den.
Alle produkter skal leveres tilbake til oss innen rimelig tid. Eventuell returforsendelse må betales av deg (jf. Angrerettloven § 15 første ledd). Du har risikoen for transporten tilbake til oss. Vi er forpliktet til å betale tilbake til deg det du har betalt inkludert porto for forsendelsen til deg, ekspedisjonsgebyr, tollavgifter, oppkravsgebyr, etc. Dette gjelder kun når hele kjøpet returneres. Tilbakebetaling skal finne sted innen fjorten dager etter at vi mottar produktet fra deg.
Produktet sendes tilbake til oss i originalemballasje, sammen med angrerettskjema. Nærmere opplysninger om hvordan du benytter deg av angreretten, fremgår av angrerettskjemaet.
Angreretten gjelder ikke for undertøy eller produkter som er brukt eller når forseglingen/merkelappen på det fysiske produktet er brutt/fjernet. Angreretten gjelder heller ikke for tidsbestemte ytelser, som kinobilletter, eller for varer som forringes raskt, som for eksempel blomster."

Ekstraordinære forhold
Flisriket er kun ansvarlig for tap for varen, dersom det er påvist feil eller mangler. Dette gjelder likevel ikke hvis Flisriket godtgjør at mangelen skyldes forhold utenfor Flisriket kontroll, og som Flisriket ikke med rimelighet kunne ventes å unngå eller overvinne følgene av.
Flisriket er ikke ansvarlig for indirekte tap som følge av mangler med mindre tapet er voldt ved grov uaktsomhet eller forsett fra Flisrikets side.
Ved forbrukerkjøp kan ikke vilkårene være dårligere enn vilkårene i loven, jfr. Lov om forbrukerkjøp av 2002-06-21 nr. 34.

Forbehold
Bilder brukt på sidene våre er illustrative og kan avvike fra varens faktiske utseende.

Endring i vilkårene
Flisriket AS forbeholder seg retten til å endre nærværende vilkår, herunder som følge av endringer i lovgivningen.
vilkårene nummereres og dateres forløpende ved endringer. Din versjon av salgsbetingelsene gjelder for den dato du gjorde din bestilling.

Force majeur
Er Flisriket forhindret fra å levere eller foreta pliktig omlevering eller blir en slik leveringsplikt urimelig tyngende som følge av arbeidskonflikt eller enhver annen omstendighet når partene ikke kan råde over den så som brann, krig, mobilisering eller uforutsette militære innkallelser av tilsvarende omfang, rekvisisjon, beslag, valuta restriksjoner, opprør og oppløp, knapphet på transportmidler, alminnelig vareknapphet, innskrenkning i tilførselen av drivkraft, samt mangler ved eller forsinkelser av leveranser fra underleverandører eller produsenter som følge av slike omstendigheter som omhandles i dette punkt, er Flisriket fritatt for alt annet ansvar enn i reklamasjonstilfeller og kreditere den til den mangelfulle vares tilhørende kjøpesum.

Copyright
Alt innhold på disse nettsidene er Flisriket AS eller underleverandør av nevntes eiendom og er beskyttet etter bl.a. opphavsretts-, markedsførings- og varemerkelovgivningen. Dette innebærer at varemerker, firmanavn, produktnavn, informasjon om produkter, herunder bl.a. omtale av produktene og vekt, bilder/grafikk, design og layout og annet innhold på disse nettsidene under enhver omstendighet ikke kan lastes ned, kopieres eller benyttes på annen måte uten at dette er eksplisitt tillatt etter ufravikelig lovgivning eller etter uttrykkelig skriftlig forhåndssamtykke fra Flisriket AS.

Tvister og lovvalg
Tvister i anledning betingelsene og tilhørende bestemmelser, samt tvister som angår der i omtalte og der av følgende rettsforhold hører inn under de ordinære domstoler, med Elverum tingrett som verneting.